بروزرسانی

بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل-نوبت سوم  در نرم افزار تدکار آماده ارایه به کاربران محترم می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود 17(99.70MB)

تغییرات نگارش 17.00

تجزیه بهای فهرست‌های واحد پايه سال 1400 اعلام و در نرم‌افزارهای تدکار(تحت ویندوز) و شهاب تدکار(تحت وب) آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود 17(99.70MB)

 

فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال 1400 توسط وزارت محترم نفت ابلاغ گردید. این فهرست ها در نرم‌افزارهای تدکار(تحت ویندوز) و شهاب تدکار(تحت وب) آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود 17(99.70MB)

 

شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه 3 و 4 سال 1399 اعلام و در سامانه های نرم افزاری
"تدکار(تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار(تحت وب)"
 آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود 17(99.70MB)

 

نرخ عوامل موثر در فهرست بهای ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه منتشر شد و در سامانه های نرم افزاری "تدکار    (تحت ویندوز)""شهاب تدکار (تحت وب)"و "همراه تدکار (اندروید)"آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود 17(99.70MB)

 

فهرست‌های بهای واحد پایه سال 1400  سازمان برنامه و بودجه اعلام گردید. این فهرست‌ها در سامانه های نرم افزاری "تدکار(تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار(تحت وب)" آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

راهنمای به روزرسانی تدکار

دانلود 17(99.70MB)

شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها نيمه اول سال 1399 اعلام و در سامانه های نرم افزاری"تدکار(تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار(تحت وب)" آماده ارایه به کاربران گرامی
می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

راهنمای محاسبه "تعدیل مبلغ ردیف های حمل در فصل های غیر حمل"

دانلود 17(99.70MB)

 

نرخ عوامل محاسبه شده برای تجزیه بهای فهرست بهای واحد پایه سال 1399 منتشر و در سامانه های نرم افزاری"تدکار (تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار (تحت وب)" آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود 17(99.70MB)

 

شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه 3 و 4 سال 1398 اعلام و در سامانه های نرم افزاری
"تدکار(تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار(تحت وب)"
 آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود شاخص‌ها (5.3MB)

فهرست‌های بهای واحد پایه سال 1399  سازمان برنامه و بودجه اعلام گردید. این فهرست‌ها در سامانه های نرم افزاری "تدکار(تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار(تحت وب)" آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود 17(99.70MB)

شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه 1 و 2 سال 1398 اعلام و در سامانه های نرم افزاری "تدکار(تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار(تحت وب)" آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

 

دانلود شاخص‌ها(4.00MB)

 

نرخ عوامل محاسبه شده برای تجزیه بهای فهرست بهای واحد پایه سال 1398 منتشر و در سامانه های نرم افزاری"تدکار (تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار (تحت وب)" آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود 17(99.70MB)

راهنمای بروزرسانی نگارش 13.3

دانلود (395KB)

فهرست‌های بهای واحد پایه سال 1398  سازمان برنامه و بودجه اعلام گردید. این فهرست‌ها در سامانه های نرم افزاری "تدکار(تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار(تحت وب)" آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود 17(99.70MB)

راهنمای بروزرسانی نگارش 13.3

دانلود (395KB)

دانلود فایل های فهرست بها سال 98

تجزیه بهای سازمان برنامه و بودجه در اپلیکیشن
همراه‌ تدکار

در پی استقبال کم نظیر جامعه مهندسی کشور از اپلیکیشن کاربردی فهرست های بهای واحد پایه سال های 1395، 1396 و 1397 که توسط شرکت مهندسی تَدکار ارایه گردید و به دنبال درخواست های مکرر کاربران گرامی در خصوص توسعه اطلاعات نرم افزار، بخش تجزیه بها برای ردیف های فهرست های بهای واحد پایه سال های 1396 و 1397 براساس مبانی منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، نظام فنی و اجرایی کشور به اپلیکیشن فهرست بها افزوده گردید.

 بخش فهرست بها و تمام ویژگی های مرتبط با آن همچنان به صورت رایگان به خدمت دست اندرکاران عمران و آبادانی ایران زمین پیشکش می گردد و برای استفاده از بخش تجزیه بها مبلغ 20 هزار تومان از کاربران گرامی دریافت می گردد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 

شاخص‌های موقت تعدیل دوره‌های سه ماهه 1 و 2 سال 1397 اعلام و در سامانه های نرم افزاری "تدکار(تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار(تحت وب)" آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

دانلود شاخص‌ها (4.0MB)

شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه 3 و 4 سال 1396 اعلام و در سامانه های نرم افزاری "تدکار(تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار(تحت وب)" آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

 

دانلود شاخص‌ها(4.06MB)

 

فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت،گاز و پتروشیمی سال 1397 توسط وزارت محترم نفت ابلاغ گردید. این فهرست ها در نرم‌افزارهای تدکار(تحت ویندوز) و شهاب تدکار(تحت وب) آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود آپدیت 17(99.70MB)

دانلود فایل های فهرست بها تاسیسات نفت،گاز و پتروشیمی سال 97

فهرست‌های بهای واحد پایه سال 1397  سازمان برنامه و بودجه اعلام گردید. این فهرست‌ها در سامانه های نرم افزاری "تدکار(تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار(تحت وب)" آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود 17(99.70MB)

دانلود فایل های فهرست بها سال 97

شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه 1 و 2 سال 1396 اعلام و در سامانه های نرم افزاری "تدکار(تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار(تحت وب)" آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

دانلود شاخص‌ها (4.0MB)

بخشنامه جدید سرجمع، به سامانه ی نرم افزاری "تدکار" افزوده شد.

نگارش جدید "تدکار" قابلیت ارایه گزارش های "برآورد سرجمع با اختصاص خودکار فصل تعدیل به هر ساختار شکست" و همچنین محاسبه و گزارش "تعدیل ساختار شکست در صورت وضعیت ها" را دارد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود 17 (99.70MB)

شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه 3 و 4 سال 1395 اعلام و در سامانه های نرم افزاری "تدکار(تحت ویندوز)" و "شهاب تدکار(تحت وب)" آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

دانلود شاخص‌ها (4.0MB)


بخشنامه جدید نحوه ارایه تجزیه بها به شماره 96/1232579 و تاریخ 1396/03/31 و فهرست بها، آنالیزبها و نرخ عوامل تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی سال 1396 در نرم افزار تدکار آماده ارایه به کاربران گرامی می باشد.
 

 برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود 17 (99.70MB)

 

راهنمای بروزرسانی نگارش 8.11

دانلود (395KB)

 

دانلود آخرین نگارش CD تدکار 8.3.1 :

کاربران گرامی:
در صورتی که نگارش های 7.0 و بالاتر تدکار بر روی کامپیوتر شما وجود دارد، لطفا از فایل آپدیت برای ارتقا نرم افزار خود استفاده فرمایید و از نصب CD نگارش 8.3.1 خودداری کنید

دانلود بخش اول (250MB)

دانلود بخش دوم (250MB)

دانلود بخش سوم (250MB)

دانلود بخش چهارم (246.2MB)

 

 

شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه 1 و 2 سال 1395

شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه 1 و 2 سال 1395 اعلام و در نرم افزار تدکار اعمال شد.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

برای نگارش‌های 7 و بالاتر

دانلود شاخص‌ها (4.0MB)

برای نگارش‌های پایین تر از 7

کاربران گرامی توجه فرمایید: قبل از به روز رسانی شاخص‌های سه ماهه اول و دوم 1395 ابتدا شاخص‌های 1394 را از اینجا دانلود فرمایید.

دانلود شاخص‌ها (3.9MB)

کاربران ما

go to top
درباره ما
آموزش
تدکار
ارتباط با ما
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال‌آل‌احمد، خیابان هفتم، پلاک 33، واحدهای 5 و 8 و 11
88021460 . 88021501 . 88020490 . 41668000 (30 خط)

Instagram Linkedin Telegram

سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان فناوری اطلاعات ایران
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات تولید نرم افزار
نماد اعتماد الکترونیکی
logo-samandehi
برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق